The Manifestos of the Harmless Nature

The Manifestos of the Harmless Nature
text, site intervention and installation
Eight and a Half Works, group exhibition
Curators: Magda Radu, Alexandra Croitoru.
Salonul de Proiecte, Bucharest.The Dilettante’s Manifesto


Starting today we don’t care anymore of you. You are here just to be cited. We cut, we copy, we paste, download and steal. Especially steal! And what a robbery. We rob you of your beloved culture, build in so much time. Oh, bearded, white one: we had till today to deliver you bows. From now on that’s over! Your God has showed its true face: it is like your own dirty cheek. Take a good look: from now on we steal even what you are!
We are now specialists in quantum physics, closed circuit systems, postructuralism.
We spit formulas, theories, critiques. Non-stop.
Take a better look: we are already like you. We are alike. We ingurgitate you. And then regurgitate you.
We have no education, no mother, no father. We have no country. He have no s h a m e.
Tomorrow, today, we are already here from yesterday.
From before Homo Sapiens. It is us, the monkeys. And we are here to claim you! Your monkey-like masturbation
spits truth, so you say. Your most precious essence, the most authentic one, the marvel of philosophy!
We swallow it and then we spit it back.
We’ve melted your golden God into a Chinese plastic calf!
We speak your language, we make your gestures, we’ve reproduced all your brands.
It is time for you yourselves to be assimilated. Don’t worry though, our beaten knees won’t be your own. We won’t give you
pyramids to build or guns to make. Your place is in the sweet cemetery that you’ve already built: the museum!
From now on, you’ll remain locked here, in your own crypt.
From persons, you’ve become references. From Heros, citations!
Suckers, history is not over! History is burying you!Manifestul DiletantuluiDe azi nu ne mai pasă de voi. Sunteţi aici doar pentru a fi citaţi. Tăiem, copiem, alipim, descărcăm, furăm.
Dar mai ales furăm. Ce furt! Vă furăm cultura aceea atât de dragă vouă, construită atâta amar de vreme.Bărbosule şi albule: trebuia până acum să îţi livrăm plecăciuni. De azi, gata! Dumnezeul vostru şi-a arătat adevărata faţă: e precum obrazul vostru mânjit. Uitaţi-vă bine: de azi vă furăm şi cine sunteţi!
Suntem specialişti în fizică cuantică, sisteme de circuit închis, poststructuralism.
Scuipăm formule, teorii, critici. Non-stop.
Uitaţă-vă şi mai bine: suntem deja ca voi. Vă semănăm. Vă ingurgităm. Şi apoi regurgităm. Nu avem şcoală.
Nu avem mamă, nu avem tată. Nu avem ţără. Nu avem r u ş i n e.
Mâine, azi, suntem deja de ieri.
De dinaintea lui Homo Sapiens. Suntem noi, maimuţele. Şi am venit să vă revedicăm! Masturbarea voastră maimuţărită scuipă adevăr, cică. Esenţa voastră cea mai scumpă, cea mai autentică, minunata filosofie!
Noi o înghiţim şi o scuipăm înapoi. V-am topit Dumnezul de aur într-un viţel de plastic chinezesc! Vă vorbim limba, vă mişcăm gesturile, v-am reprodus toate brand-urile. E rândul ca voi înşivă să fiţi asimilaţi.
Nu vă faceţi griji însă, genunchii noştri bătătoriţi nu vor fi şi ai voştri.
Nu vă vom da piramide de construit sau arme de fabricat. Locul vostru e în dulcele cimitir pe care vi l-aţi construit deja, muzeul! Veţi rămâne de acum înainte încuiaţi aici, în criptele voastre.
Din persoane aţi ajuns referinţe. Din eroi, citări!
Fraierilor, istoria nu s-a sfârşit! Istoria vă îngroapă!


The Epileptic's Manifesto


You open your eyes. The terrible pressure overwhelms you. The entire world is pushing on you. You can’t lift up your head. It is heavy like the burden of two thousand years. You move your hands just a bit , enough to know that you are still alive. This is the true face of the world: it squashes you close to death, just enough for you to know you’re clinging to life.
Science, medicine, progress! The bullshit of modernity! We are tired of your lies.
Behold: nobody and nothing can explain our delirium. Tell me, doctor, how come my brain overcharges with electricity functioning at its fullest capacity and we just crash? How come?
But you stay quiet, you have nothing to say, because you don’t know anything.
You thought the Apocalypse will come from a tiny electronic brain... Ridiculous!
You haven’t taken a look in the mirror to see in yourselves the electrical spark that will overcharge the world and will galvanize it!
We are the answer: we exist to taste the drop of death, of nothingness in life.
We fall one by one into nothingness and we remind you, unworthy ones, that everything is dust!
Your being stops and then you start over. The absolute opens through us!
The new metaphysics is already here! It is pathology!
Who isn’t, will wish to be an epileptic!
Your body lives without you. 2000 volts, it carries through it in the most intense experience possible for a human being.
The brain functions totally and the revelation of the world comes totally! Poor Friedrich, he didn’t understand anything!
We are the Übermensch!
We deliver the image of absolute and sublime!
The über-life of the epilepsy is a drop of death through the screeching teeth of the little man.
The world will shiver in spasms!Manifestul EpilepticuluiDeschizi ochii. Te copleşeşte apăsarea extraordinară. Întreaga lume te apasă. Nu-ţi poţi ridica capul.
E greu ca povara a două mii de ani. Mâinile ţi le mişti doar puţin cât să vezi că eşti în viaţă.
Iată adevărata faţă a lumii: te striveşte aproape de moarte, atât cât doar să mai ştii că te agăţi de viaţă.
Ştiinţă, medicină, progres! Iată balivernele modernităţii. Ne-am săturat de minciunile voastre.
Iată, delirul nostru nu-l poate explica nimeni şi nimic. Spune, medicule, cum de creierul se supraîncarcă brusc de energie electrică funcţionând la capacitate maximă şi noi ne prabusim. De unde?
Dar voi tăceţi, nu aveţi ce spune, pentru că nu ştiţi nimic.
Credeaţi că apocalipsa va veni din pana de curent dintr-un mic creier electronic... Ridicol!
Nu v-aţi uitat în oglindă, să vedeţi în voi scânteia electrică ce va supraîncărca lumea şi o va galvaniza!
Noi suntem răspunsul: Noi existăm pentru a gusta picătura de moarte, de neant, de nimic în viaţă.
Cădem unul câte unul în neant şi vă aducem aminte, nevrednicilor, că totul e praf! Te opreşti punct
şi o iei de la capăt. Absolutul se deschide prin noi! Noua metafizică e deja aici! E patologie!
Cine nu este, îşi va dori să devină epileptic!
Corpul tău trăieşte fără tine. 2000 de volţi îl străbat în cea mai intensă experienţă posibilă pentru o formă de viaţă. Creierul funcţionează total şi revelaţia lumii vine total! Sărmanul Friedrich, n-a înţeles nimic!
Noi suntem supra-oamenii!
Noi livrăm imaginea absolutului şi sublimului! Supraviaţa epilepsiei e strop de moarte printre dinţii scrâşniţi ai micului om. Lumea va fi cuprinsă de spasme!

Full english version in booklet format.